logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english


  ZAHÁJENÍ PROJEKTU

profil - kliknutím zvětšíte.
Zahájení prací na úpravě přístupové cesty a staveniště - kliknutím zvětšíte.

Projekt navazuje na první dvě stavební etapy, které započaly zpřístupněním štoly Barbora a vrchních dobývek jámy Heinrich a Gustav (I. etapa) v důlním díle Kovárny v roce 2004. Následně jsme zpřístupnili část dolu až do hloubky téměř 50 metrů na Mezipatro (II. etapa) a v roce 2004 otevřeli trasu pro exkurze. V letech 2011 až 2012 jsme zpracovali projektovou dokumentaci a v roce 2013 obdrželi stavební povolení na III. etapu zpřístupnění dolu Kovárna. Pro ověření geologických podmínek jsme vyhloubili sondy pro upřesnění technologického postupu pro ražbu a začali přemýšlet o financování. Tři neúspěšné žádosti o dotaci vyústily v roce 2018 k přípravě žádosti do 91. výzvy OPŽP. Ta nám v roce 2019 byla poskytnuta, po té byl vysoutěžen dodavatel firma Loskot a 20. 9. 2019 bylo předáno staveniště.

Hloubení rýhy v trase zavalené štoly Prokop - kliknutím zvětšíte. První metry pažení budoucí štoly Prokop budované v hloubené rýze z povrchu - kliknutím zvětšíte.
Čelba hloubené části štoly Prokop na konci ledna 2020. Odsud se bude štola zmáhat již podzemním způsobem pomocí hnaného pažení - kliknutím zvětšíte.

Cílem třetí etapy zpřístupnění s názvem Geologická expozice Kovárna je vyzmáhat původní štolu Prokop z 19. století, která byla již jednou v letech 1952 až 1959 vyzmáhána, ale opět zavalena, namontovat do Úpadní chodby II. nerezová schodiště a žebříky a propojit Prokopa s návštěvnickou trasou na Mezipatře. Tím se návštěvníkům zpřístupní nejen celý průřez historií hornické činnosti v Kovárně od počátku 19. století do první poloviny 20. století, ale i unikátní geologické struktury. Na trase bude možné vidět nevydobyté zbytky sirných rud, unikátní vrásové struktury hornin, významné zlomy i některé minerály. Po stavebních pracích bude zrekonstruovaná zde ponechaná technika z let geologického průzkumu, včetně kolejiště a lokomotivního depa. Otevřením Prokopa dojde k záchraně celé spodní části dolu, protože postupně hrozilo jeho zanesení sedimenty, zastavení přirozeného větrání a hromadění CO2, což by vedlo k vytvoření nedýchatelného ovzduší a ohrožení zimoviště netopýrů.

Klimatické podmínky na staveništi před ústím Prokopa na podzim 2019 - kliknutím zvětšíte.
Klimatické podmínky na staveništi před ústím Prokopa na podzim 2019 - kliknutím zvětšíte.

Po předání staveniště proběhly na lokalitě zemní úpravy pro zřízení staveniště (částečné zplanýrování zbytků odvalu u ústí Prokopa, úprava nájezdů, odstranění velkých balvanů, zpevnení povrchu) a následovalo odstranění náletových jehličnanů a pařezů. Po té bylo vybudováno zařízení staveniště (maringotka, návoz a odhlučnění elektrocentrály a kompresoru apod.). Celé místo bylo zdokumentováno, stanoveny geodetické body, posouzena geologie svahovin a zaraženo budoucí ústí zmáhané štoly Prokop. Na základě všech poznatků byl vypracován technologický postup stavby. Vlastní stavební práce započaly hloubením staré závalové rýhy Prokopa z povrchu. Výkop byl průběžně pažen běžným i hnaným pažením a definitivně budován ocelovou výztuží a betonovými překlady. Práce velmi stěžovaly geologické podmínky (rozpojování bloků nevytříděné periglaciální svahové sutě, staré pinky, zvodnělé jílovoprachové vrstvy) a dále komplikovaly klimatické podmínky, především několikeré zachumelení a opětovné roztání sněhové pokrývky.

Radko Tásler, ZO 5-02, Speleo Albeřice


[ zpět ]  [ domů ] © webmaster 12.06.2024