logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   PROFESIONÁLNÍ ČINNOST
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   FILMY
   ODBORNÉ ČLÁNKY

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   FILMY

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOSETKÁNÍ 1986

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKY  ODBORNÉ ČLÁNKY

Přehled odborných článků s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).


Přehled existujících důlních děl a montánních tvarů a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše) soubor pdf (velikost 943 kB)

Práce shrnuje dosavadní výsledky bánsko-historických průzkumu na polymetalickém ložisku Obří důl ve východních Krkonoších. Důlní díla a montánní tvary byly podrobně zmapovány a rozděleny pro přehlednost do 41 skupin, z nichž důlních děl je prokazatelně 28. V přehledu je podána jejich stručná charakteristika a podrobněji je popsán důlní soubor Kovárna s komorovými dobývkami, který je nejvýznamnejším dulním dílem v Obřím dole i v celých Krkonoších. V rozmezí let 1511 až 1931 se zde těžil především arzenopyrit, chalkopyrit a v menší míře i pyrhotin. Diskutována je rozdílnost názoru na genezi ložiska, rozpory v publikacích o historii težby a v některých případech i nesoulad terénního výzkumu s historickými dokumenty. Nově jsou prezentovány výsledky průzkumu důlního komplexu Kovárna, realizovaného v letech 1988-2010 Českou speleologickou spolecností Albeřice, a rovněž informace o zpřístupňování a turistickém provozu části tohoto důlního souboru.

A list of the existing mines and surficial mining landforms and an overview of the history of polymetallic deposit mining and present explorations in the Obrí dul valley (Eastern Krkonoše Mts)
Abstract
The thesis summarizes the results of the historical mining explorations of the polymetallic deposit in Obří důl in the eastern part of the Giant Mts (Krkonoše in Czech, Karkonosze in Polish). The mines and the surficial mining landforms were mapped in detail and divided into 41 groups, 28 of which are demonstrably mines. Their characteristics are given in the overview and the Kovárna mining complex with chamber stopes, the most important mine in Obří důl valley and also in the whole Krkonoše Mts, is described. Mainly arsenopyrite, chalcopyrite and to a lesser extent pyrrhotite were mined between 1511 and 1931. The divergence of views on the deposit genesis is discussed, together with the contradictions in different publications about the mining history and, in some cases, the discordance between field research and historical documents. The paper provides new results of the explorations carried out by the Česká speleologická společnost Albeřice (The Czech Speleological Society) from 1988 to 2010 and information about the accessibility and running of the open part of the Kovárna mining complex for tourists.
Situační mapa důlních děl a montánních tvarů v Obřím dole soubor pdf (velikost 842 kB)
Produkce mědi a arzeniku Riesenhainské huti v Peci pod Sněžkou v letech 1828 –1868 soubor pdf (velikost 487 kB)

V práci je popsána stručná historie nákladnictva Riesenhainské hutě, důlní míry a důlní díla k ní náležející, a stejně tak i surovinové zdroje v Obřím dole a Horní Malé Úpě. Porovnáním produkce mědi a arzeniku z archiválií s údaji produkce mědi a arzeniku z výkazů produkce celého rakouského císařství pro Čechy, je v obou těchto produkcích v Čechách pro období let 1828-1868 (u arzeniku 1828-1868, u mědi 1830-1853), prokázáno monopolní postavení hutě.

Copper and arsenic production by the Riesenhain Works in Pec pod Sněžkou in the years 1828 –1868
Abstract
The thesis presents a short history of mining costs in / a list of historical owners of the Riesenhain Works, the allotments and mine workings of the work as well as the natural resources in Obří důl Valley and the town of Horní Malá Úpa. The work had a monopoly position in the Czech market in 1828-1868 (at arsenic 1828-1868, at copper 1830-1853) as shown in the records on copper and arsenic production in the Austrian Monarchy.
Hydroxylapatit z Medvědí jeskyně u Horního Maršova v Krkonoších (Česká republika,) soubor pdf (velikost 2,05 MB)

Hydroxylapatit byl nalezený v Medvědí jeskyni u Svobody nad Úpou v Krkonoších. Je obsažen ve fragmentech stalaktitů, kde se koncentruje v paralelních přírůstkových vrstvičkách 1 až 2 mm silných. Parametry hydroxylapatitu z práškové X-ray analýzy jsou: a 9.427(9) Å, c 6.8736(4) Å a V 529.0(5) ų.

Hydroxylapatite from the Medvědí cave near Horní Maršov in Krkonoše Mountains (Czech Republic)
Abstract
Hydroxylapatite was found in the Medvědí cave near Horní Maršov in Krkonoše Mountains (Czech Republic). It was identified as part of the stalactite fragments, where it forms upper, grey-brown finely paralelly folded compact inkrement layer 1 - 2 mm thick. The unit cell parameters of hydroxylapatite, refined from powder X-ray data, are a 9.427(9) Å, c 6.8736(4) Å a V 529.0(5) ų.
Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva soubor pdf (velikost 1,7 MB)

Příspěvek podává základní popis 5 metrů dlouhé Medvědí jeskyně a jejího odlámaného torza ve východních Krkonoších a shrnuje předběžné výsledky průzkumných prací z let 2010 - 2012. Pod deskou podlahových sintrů až 30 centimetrů mocných a podložních jeskynních hlín bylo nalezeno množství fosílii. Doposud získaná fauna zahrnuje nejméně 14 taxonů dokládající stáří časného holocénu.

Bear cave in the eastern Krkonoše Mts (Czech Republic), preliminary report
Abstract
This paper describes a 5m long cavity, Bear Cave and its remains after quarrying in the eastern part of the Krkonoše Mountains, and it sums up preliminary results of research in 2010-2012. A 30 cm thick flowstone overlies cave earth which contains a lot of fossils. The available fauna of at least 14 mammalian taxa represents the Early Holocene community.
Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 1,5 MB)

Práce shrnuje výsledky průzkumu a výzkumu jeskyně od roku 1974 do roku 2015 včetně vyhodnocení archivních materiálů. Jeskyně je dlouhá 119 m s denivelací -21,4 m. Podstatná část chodeb je nepravidelného oválného průřezu s množstvím stropních kapes, kanálů a na reliktů zarovnaných stropů. Prostory jsou závislé především na poruchách směru zhruba Z - V se sklonem 20 až 40° k jihu. Část prostor vyplňuje prachovitý až prachovito-jílovitý sediment s podílem křemene a muskovitu. V nejnižším místě se vzniká jezero o hloubce několika metrů závislé na dešťových srážkách. Jeskyně má v zimním období dynamické proudění vzduchu směrem dovnitř. Vývoj probíhal ve fázích. Nejprve došlo ke vniku izolovaných dutin, jejich postupnému propojení a následnému vyplachování sedimentů. Vchod byl odkryt při těžbě v lomu a byl zde pravděpodobně odlámán větší jeskynní systém. Do jeskyně napadalo značné množství lomové sutě a některé prostory byly částečně pozměněny při speleologických pracích.

Celní Cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts.
Abstract:
Results of research and exploration in the cave from 1974 to 2015 are summarized including the evaluation of archival data. The cave is 119 m long with an altitude difference of -21.4 m. A substantial part of the corridors have irregular, oval cross section, with many ceiling pockets and channels and with relicts of flat solution roofs. Cave spaces are controlled primarily by fractures approx. W-E-striking and dipping at 20-40° to the South. Some of the spaces are filled with silt- to silt/clay-dominated sediment with quartz and muscovite. Several meters deep lake floods the cave bottom oscillating according to the precipitation. In winter, a dynamic air flow into the cave is observed. Three stages of cave development are distinguished. Isolated cavities were formed first, later became interconnected, and their sedimentary fill was subsequent removed. The cave entrance was discovered during quarrying. A rather large cave system has been probably removed by limestone exploitation in quarry. The cave became filled with considerable amounts of quarry rubble, and some cave spaces have been partly altered during speleological exploration.
Geologická mapa, plán a rozvinutý vertikální řez Celní jeskyně soubor pdf (velikost 3,9 MB)
Hříběcí jeskyně v Krkonoších soubor pdf (velikost 0,5 MB)

Hříběcí jeskyně v Krkonoších je 19 m dlouhá a denivelace činí 8 m. Je vyvinuta ve středně zrnitých bílých krystalických vápencích. Jeskyni tvoří příkře stoupající hlavní chodba se stropním korytem, ukončená závalem na styku se svory. Ve střední části jeskyně je úzký průlez do 6 m hluboké puklinové propasti. Prachovitý až písčitý nestratifikovaný jeskynní sediment okrové barvy dosahuje mocnost až 1,8 m. Hlavní vývojová fáze proběhla ve freatické zóně pomalu proudící vodou ve směru od styku se svory do karbonátového tělesa. Podstatná část jeskyně byla odtěžena.

Hříběcí Cave in the Krkonoše Mts.
Abstract:
The Hříběcí Cave in the Krkonoše Mts. has a length of 19 m and an elevation difference of 8 m. The cave consists of a steeply rising main corridor with a ceiling channel, terminated by a cave-in at the contact with two-mica schist. The central part of the cave is connected, via a narrow opening, with a joint abyss 6 m in depth. Silt- to sand-dominated unstratified cave sediment is ochre in colour, max. 1.8 m thick. The cave is developed in medium-grained white crystalline limestones. The main corridor lacks any signs of tectonic control, while the abyss was formed along a fracture orientated 270/75°. The principal developmental stage took place in a phreatic zone, with water flowing slowly from the contact with two-mica schist towards the carbonate body.
 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.11.2020