logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english  SOUHRN ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

Přehled odborných článků s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).
Multiphase formation of the Obří důl polymetallic skarn deposit, West Sudetes, Bohemian Massif: geochemistry and Re–Os dating of sulfide mineralization pdf file (1 993 kB)

Abstract:
The Obří důl Fe–Cu–As polymetallic sulfide skarn deposit is developed in a metamorphic series in the West Sudetes, Bohemian Massif. It consists of lenses of marble, calc–silicate rocks, and skarns. We studied the Gustav orebody, which is located few hundred meters away from the contact with a large, late-orogenic Variscan Krkonoše–Jizera Plutonic Complex (KJPC) emplaced into shallow crust. Mineralogical and fluid inclusion study evidence indicates that the main sulfide stage, dominated by pyrrhotite, arsenopyrite, and chalcopyrite originated from aqueous hydrothermal fluids with salinity up to 8 wt% NaCl eq. With minimum homogenization temperatures ranging from 324 to 358 °C. These fluids mainly replaced carbonate-rich lithologies. Carbon, oxygen, and strontium isotope data in Ca-rich rocks imply total overprinting by channelized metasomatic fluid flow, which is most probably related to the intrusion of the KJPC, whereas δ34S values of sulfides argue for a magmatic source of sulfur. The Re–Os age of arsenopyrite overlaps published age data for the KJPC and suggests synchronous formation of the main sulfide mineralization and pluton emplacement. Keywords Bohemian Massif.


Albeřická jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 20 MB)

Albeřická jeskyně je 725 m dlouhá, z toho 326 m je trvale zaplaveno. Denivelace je 38,1 m. Jeskyně sestává z členitého systému dómů, chodeb, plazivek, komínů a šachet, komplikovaného četnými závaly. Je rozčleněna do několika výškových úrovní navzájem propojených. Vyniká množstvím freatických a epifreatických speleogenů, stropních hrnců, kapes a zarovnaných stropů. Je vyvinutá v 12 až 15 m mocném strmě ukloněném tělesu krystalických vápenců s vložkami fylitů a s nepravidelnými polohami krystalických kalcitických dolomitů. Prostory vznikly na poruchách křehké deformace probíhající zhruba ve směru Z–V s úklony 60–85° k severu i jihu. Pro utváření subhorizontálních prostor a plazivek je významná mírně ukloněná porucha směru JZ–SV. Sekundární výzdobu tvoří jen na několika místech masivní speleotémy, sintrové náteky a pestrobarevné drobné krápníkové formy. Radiometrické datování stalagmitu ukázalo stáří 151 ± 7 ka, tj. MIS 6b. Jemně písčité prachy s dominantní převahou muskovitu a křemene v mocnostech do 20 cm jsou ojedinělé. Jednotná úroveň vodní hladiny ve všech prostorách kolísá v rozmezí 9 m. Vývěry jsou situovány 1 500 m k jihu v korytě Albeřického potoka. Hlavní vývoj systému proběhl ve freatické zóně pomalu proudícími výstupnými tlakovými vodami s četnou stagnací vody v epifreatickém režimu.

Albeřická jeskyně cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts
Abstract:
The Albeřická jeskyně cave is 725 m long with 326 m permanently flooded section. Its altitude difference is 38.1 m. The cave is a complex system of domes, corridors, narrow passages, chimneys and shafts, complicated by numerous collapses. It can be subdivided into several mutually interconnected altitude levels. It is remarkable because of number of phreatic and epiphreatic speleogens, cupolas, ceiling pockets and flat solution roofs. The cave is developed in a 12–15 m thick and steeply dipping body of metamorphosed limestone (marble) containing phyllite intercalations and irregular bodies of calcite dolomites. The cave spaces follow ca W–E-striking fractures dipping 60–85° to N or S. The formation of subhorizontal cave spaces and narrow passages was controlled by a gently dipping SW–NE fracture. Secondary mineral deposits are present only locally, as massive speleothems, speleothem crusts and tiny varicolored dripstone forms. Radiometric dating of a stalagmite yielded an age of 151 ± 7 ka, i.e., MIS 6b. Accumulations of fine-sandy silt dominated by muscovite and quartz are rare, not exceeding 20 cm in thickness. The water level in all cave spaces lies at the same elevation, oscillating within a range of 9 m. The water outlet in resurgences located 1,500 m farther to the S, inside the channel of the Albeřický potok stream. The main evolution stage of the cave system was characterized by low-velocity ascending flow of deeply circulating meteoric water under pressure in a phreatic zone, with frequent episodes of later water stagnation in an epiphreatic regime.


Jeskyně ve štole Liška v Černém Dole v Krkonoších soubor pdf (velikost 1,5 MB)

Čtyři jeskyně dlouhé od tří do pěti metrů nafárané ve štole Liška na lokalitě Berghaus v Krkonoších jsou vyvinuté v páskovaných horninách, kde se střídají v cm až prvních dm mocných páscích šedé až nazelenalé pyroxenicko-granátickékalcitické mramory, hořečnaté skarny, vápenato-silikátové kalcitické mramory a poměrně čisté, bílé mramory mocné od prvních cm do prvních desítek cm. Stěny dutin jsou částečně tvořeny svory. Jednotlivé jeskyně jsou poznamenány řícením nekrasových přepážek původně izolovaných kanálů subvertikálního charakteru. Relikty těchto kanálů jsou zachovány v podobě neprůlezných komínů. Komíny jsou důsledně kontrolovány strmými foliačními plochami směru SSZ-JJV a zhruba SZ-JV. Dno jeskyní vyplňuje především ostrohranná balvanitá až bloková suť, včetně drobných úlomků všech typů hornin. V komínech a především pod nimi je jemnozrnný až středně zrnitý hnědý až narezlý sediment. Pravděpodobně se jedná o manganové hlíny s podílem rozvětraného limonitu. Obsažený organický materiál pochází z povrchu. Síť dutin navzájem propojených velmi úzkými kanály vznikala descendentním průnikem korozivních vod po foliačních plochách.

Caves in LiškaAdit at ČernýDůl, Krkonoše Mountains
Abstract:
Four caves, 3 to 5 m in length, opened by mining works in the LiškaAdit at the Berghaus site in the Krkonoše Mts. are developed in banded rocks. In these rocks, bands of grey to greenish pyroxene- and garnet-bearing calcitic marbles centimetres to a few tens of centimetres thick alternate with magnesian skarns, calc-silicate calcitic marbles and relatively pure white marbles a few centimetres to a few tens of centimetres thick. Walls of the cavities are partly formed by mica-schists. The individual caves are marked by collapses of non-karstic septa between originally isolated subvertical conduits. Relicts of these conduits are preserved in the form of impassable chimneys. Their courses are strictly controlled by steeply-dipping NNW-SSE and NW-SW-trending foliation planes. Bottoms of the caves are filled primarily with angular boulder- to block-sized talus, also including minute fragments of all types of rocks. The chimneys and especially the spaces beneath them are filled with brown to rusty fine- to medium-grained sediment. This probably represents manganese loams with an admixture of weathered limonite. Organic material contained in this sediment is derived from the land surface. The network of cavities interconnected by very narrow conduits was formed by downward percolation of corrosive waters along foliation planes in carbonate rocks.


Přehled existujících důlních děl a montánních tvarů a průřez historií dobývání rud a průzkumných prací v Obřím dole (východní Krkonoše) soubor pdf (velikost 943 kB)

Práce shrnuje dosavadní výsledky bánsko-historických průzkumu na polymetalickém ložisku Obří důl ve východních Krkonoších. Důlní díla a montánní tvary byly podrobně zmapovány a rozděleny pro přehlednost do 41 skupin, z nichž důlních děl je prokazatelně 28. V přehledu je podána jejich stručná charakteristika a podrobněji je popsán důlní soubor Kovárna s komorovými dobývkami, který je nejvýznamnejším dulním dílem v Obřím dole i v celých Krkonoších. V rozmezí let 1511 až 1931 se zde těžil především arzenopyrit, chalkopyrit a v menší míře i pyrhotin. Diskutována je rozdílnost názoru na genezi ložiska, rozpory v publikacích o historii težby a v některých případech i nesoulad terénního výzkumu s historickými dokumenty. Nově jsou prezentovány výsledky průzkumu důlního komplexu Kovárna, realizovaného v letech 1988-2010 Českou speleologickou spolecností Albeřice, a rovněž informace o zpřístupňování a turistickém provozu části tohoto důlního souboru.

A list of the existing mines and surficial mining landforms and an overview of the history of polymetallic deposit mining and present explorations in the Obří důl valley (Eastern Krkonoše Mts)
Abstract:
The thesis summarizes the results of the historical mining explorations of the polymetallic deposit in Obří důl in the eastern part of the Giant Mts (Krkonoše in Czech, Karkonosze in Polish). The mines and the surficial mining landforms were mapped in detail and divided into 41 groups, 28 of which are demonstrably mines. Their characteristics are given in the overview and the Kovárna mining complex with chamber stopes, the most important mine in Obří důl valley and also in the whole Krkonoše Mts, is described. Mainly arsenopyrite, chalcopyrite and to a lesser extent pyrrhotite were mined between 1511 and 1931. The divergence of views on the deposit genesis is discussed, together with the contradictions in different publications about the mining history and, in some cases, the discordance between field research and historical documents. The paper provides new results of the explorations carried out by the Česká speleologická společnost Albeřice (The Czech Speleological Society) from 1988 to 2010 and information about the accessibility and running of the open part of the Kovárna mining complex for tourists.
Situační mapa důlních děl a montánních tvarů v Obřím dole soubor pdf (velikost 842 kB)
Produkce mědi a arzeniku Riesenhainské huti v Peci pod Sněžkou v letech 1828 –1868 soubor pdf (velikost 487 kB)

V práci je popsána stručná historie nákladnictva Riesenhainské hutě, důlní míry a důlní díla k ní náležející, a stejně tak i surovinové zdroje v Obřím dole a Horní Malé Úpě. Porovnáním produkce mědi a arzeniku z archiválií s údaji produkce mědi a arzeniku z výkazů produkce celého rakouského císařství pro Čechy, je v obou těchto produkcích v Čechách pro období let 1828-1868 (u arzeniku 1828-1868, u mědi 1830-1853), prokázáno monopolní postavení hutě.

Copper and arsenic production by the Riesenhain Works in Pec pod Sněžkou in the years 1828 –1868
Abstract:
The thesis presents a short history of mining costs in / a list of historical owners of the Riesenhain Works, the allotments and mine workings of the work as well as the natural resources in Obří důl Valley and the town of Horní Malá Úpa. The work had a monopoly position in the Czech market in 1828-1868 (at arsenic 1828-1868, at copper 1830-1853) as shown in the records on copper and arsenic production in the Austrian Monarchy.
Hydroxylapatit z Medvědí jeskyně u Horního Maršova v Krkonoších (Česká republika,) soubor pdf (velikost 2,05 MB)

Hydroxylapatit byl nalezený v Medvědí jeskyni u Svobody nad Úpou v Krkonoších. Je obsažen ve fragmentech stalaktitů, kde se koncentruje v paralelních přírůstkových vrstvičkách 1 až 2 mm silných. Parametry hydroxylapatitu z práškové X-ray analýzy jsou: a 9.427(9) Å, c 6.8736(4) Å a V 529.0(5) ų.

Hydroxylapatite from the Medvědí cave near Horní Maršov in Krkonoše Mountains (Czech Republic)
Abstract:
Hydroxylapatite was found in the Medvědí cave near Horní Maršov in Krkonoše Mountains (Czech Republic). It was identified as part of the stalactite fragments, where it forms upper, grey-brown finely paralelly folded compact inkrement layer 1 - 2 mm thick. The unit cell parameters of hydroxylapatite, refined from powder X-ray data, are a 9.427(9) Å, c 6.8736(4) Å a V 529.0(5) ų.
Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva soubor pdf (velikost 1,7 MB)

Příspěvek podává základní popis 5 metrů dlouhé Medvědí jeskyně a jejího odlámaného torza ve východních Krkonoších a shrnuje předběžné výsledky průzkumných prací z let 2010 - 2012. Pod deskou podlahových sintrů až 30 centimetrů mocných a podložních jeskynních hlín bylo nalezeno množství fosílii. Doposud získaná fauna zahrnuje nejméně 14 taxonů dokládající stáří časného holocénu.

Bear cave in the eastern Krkonoše Mts (Czech Republic), preliminary report
Abstract:
This paper describes a 5m long cavity, Bear Cave and its remains after quarrying in the eastern part of the Krkonoše Mountains, and it sums up preliminary results of research in 2010-2012. A 30 cm thick flowstone overlies cave earth which contains a lot of fossils. The available fauna of at least 14 mammalian taxa represents the Early Holocene community.
Celní jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 1,5 MB)

Práce shrnuje výsledky průzkumu a výzkumu jeskyně od roku 1974 do roku 2015 včetně vyhodnocení archivních materiálů. Jeskyně je dlouhá 119 m s denivelací -21,4 m. Podstatná část chodeb je nepravidelného oválného průřezu s množstvím stropních kapes, kanálů a na reliktů zarovnaných stropů. Prostory jsou závislé především na poruchách směru zhruba Z - V se sklonem 20 až 40° k jihu. Část prostor vyplňuje prachovitý až prachovito-jílovitý sediment s podílem křemene a muskovitu. V nejnižším místě se vzniká jezero o hloubce několika metrů závislé na dešťových srážkách. Jeskyně má v zimním období dynamické proudění vzduchu směrem dovnitř. Vývoj probíhal ve fázích. Nejprve došlo ke vniku izolovaných dutin, jejich postupnému propojení a následnému vyplachování sedimentů. Vchod byl odkryt při těžbě v lomu a byl zde pravděpodobně odlámán větší jeskynní systém. Do jeskyně napadalo značné množství lomové sutě a některé prostory byly částečně pozměněny při speleologických pracích.

Celní Cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts.
Abstract:
Results of research and exploration in the cave from 1974 to 2015 are summarized including the evaluation of archival data. The cave is 119 m long with an altitude difference of -21.4 m. A substantial part of the corridors have irregular, oval cross section, with many ceiling pockets and channels and with relicts of flat solution roofs. Cave spaces are controlled primarily by fractures approx. W-E-striking and dipping at 20-40° to the South. Some of the spaces are filled with silt- to silt/clay-dominated sediment with quartz and muscovite. Several meters deep lake floods the cave bottom oscillating according to the precipitation. In winter, a dynamic air flow into the cave is observed. Three stages of cave development are distinguished. Isolated cavities were formed first, later became interconnected, and their sedimentary fill was subsequent removed. The cave entrance was discovered during quarrying. A rather large cave system has been probably removed by limestone exploitation in quarry. The cave became filled with considerable amounts of quarry rubble, and some cave spaces have been partly altered during speleological exploration.
Geologická mapa, plán a rozvinutý vertikální řez Celní jeskyně soubor pdf (velikost 3,9 MB)
Hříběcí jeskyně v Krkonoších soubor pdf (velikost 0,5 MB)

Hříběcí jeskyně v Krkonoších je 19 m dlouhá a denivelace činí 8 m. Je vyvinuta ve středně zrnitých bílých krystalických vápencích. Jeskyni tvoří příkře stoupající hlavní chodba se stropním korytem, ukončená závalem na styku se svory. Ve střední části jeskyně je úzký průlez do 6 m hluboké puklinové propasti. Prachovitý až písčitý nestratifikovaný jeskynní sediment okrové barvy dosahuje mocnost až 1,8 m. Hlavní vývojová fáze proběhla ve freatické zóně pomalu proudící vodou ve směru od styku se svory do karbonátového tělesa. Podstatná část jeskyně byla odtěžena.

Hříběcí Cave in the Krkonoše Mts.
Abstract:
The Hříběcí Cave in the Krkonoše Mts. has a length of 19 m and an elevation difference of 8 m. The cave consists of a steeply rising main corridor with a ceiling channel, terminated by a cave-in at the contact with two-mica schist. The central part of the cave is connected, via a narrow opening, with a joint abyss 6 m in depth. Silt- to sand-dominated unstratified cave sediment is ochre in colour, max. 1.8 m thick. The cave is developed in medium-grained white crystalline limestones. The main corridor lacks any signs of tectonic control, while the abyss was formed along a fracture orientated 270/75°. The principal developmental stage took place in a phreatic zone, with water flowing slowly from the contact with two-mica schist towards the carbonate body.
Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších soubor pdf (velikost 800 kB)

Jeskyně Trucovna leží v malém lomu v Horním Maršově (okres Trutnov) v Krkonoších. vchod leží 858 m n.m., což je zhruba 20 m nad současnou úrovní Úpy. Geologicky je jeskyně situovaná v dolomitech až kalcitickýchdolomitech.Jeskyně je 11 m dlouhá, 3-5 m široká a více než 2 m vysoká. Hlavní zlom protíná jeskyni ve směru 100/65. Opad stropních desek je podmíněn kombinací foliačních ploch 100/65 a puklin 320/30. Speleotémy jsou obvyklé a rozmístěné po celé jeskyni. Největší stalaktity jsou 30 centimetrů dlouhé. Všechny jsou zdevastované. Dutiny, maximálně 5 centimetrů velké se vyskytují mezi spadlými stropními bloky a jsou vyplněny lístečkovými sintry. Tyto sintry jsou okolo 1 milimetrů mocné a je mezi nimi opakující se interval 1-3 milimetry. Tyto sintry jsou částečně jemně rekrystalované. Teplota v jeskyni silně kolísá a je závislá na směru proudění. Kouřovou zkouškou bylo prokázáno spojení s malou o 20 metrů výše ležící jeskyní. V jeskyni lze rozeznat dvě vývojové fáze. Vznik prostory je spojen s první fází svázanou s vývojem terasy řeky Úpy. Tato fáze proběhla v mělké fratické zóně v době středního Pleistocénu. Opad stropních bloků proběhl v druhé fázi a současně probíhala tvorba sekundární výzdoby.

The Cave Trucovna in the East part of Krkonoše Mts.
Abstract:
Abstract The cave Trucovna is situated in a small quarry at Horní Maršov in the Krkonoše Mts. (Trutnov district).The sea level of the entrance is 585 meters a.s.l., that is 20 meters above the recent level of the Úpa River. Geologically, the cave is situated in dolomite to calcareous dolomite. The cave is 11 meters long, 3-5 meters wide and more than 2 meters high. The main fault runs across the cave in 100/65 direction. Falling of ceiling slabs isdeterminated by foliation planes 100/65 in combination with joints 320/30. Speleotems is common everywhere within the cave, the longest stalactites having more then 30 centimeters. Everything has been devastated. Cavities max. 5 centimeters large, occuringamongthefallingdownblocks, are infilled by leaf-like sintre. Thin layers of sinter, about 1 milimeters thick, are arranged in 1- 3 milimeters intervals many times repeated. This sintere layers are finelly recrystallized.The oscilations of temperature in the cave are large and temperatur is depending on the direction of air-flow. The connection with a small cave, lying 20 meters higher, has been confirmed of by smoke-proof.Two phases in development of the cave been recognized. The arise of room of the cave (the main period of karsting proces) coresponds to the first phase. It is obviously connected with the development of the Úpa River terrace. This phase corresponds to the shallow phreatic hydrological zone of the Middle Pleistocene. The collaps of the cave occured during the second phase of develompent of the cave. The secondary decorations started to form in the same time.
Vodovodní jeskyně v Krkonoších. soubor pdf (velikost 5,38 MB)

Vodovodní jeskyně v Horním Maršově ve východních Krkonoších je 17 m dlouhá, částečně odlámaná jednoduchá dutina vytvořená v krystalických kalcitických dolomitech. Na stropě jsou na poruše 240/40 velmi dobře vyvinuté stropní kapsy, hrnce a proudové facety indikující výstupný pohyb tlakových vod. Jeskyně vznikala v hluboké freatické zóně.

Vodovodní jeskyně cave in the Krkonoše Mts.
Abstract:
Vodovodní jeskyně Caveat Horní Maršov in the Eastern Krkonoše Mts is a simple, partly quarried cavity 17 metres long, formed in crystalline calcitic dolomites. Perfectly developed ceiling pockets, potholes and flow-induced scallops, indicating upward movemen to fpressurized water, are present on a fracture 240/40° in theceiling. The cave originated in a deep phreaticzone.
Komplexní výzkum jeskyně Trucovny v Krkonoších. soubor pdf (velikost 4,45 MB)

Jeskyni Trucovnu v Horním Maršově tvoří horizontální systém tří dómů celkem 71 metrrů dlouhý se zachovalými stropními speleogeny a opadanými stropními deskami. Dómy jsou propojeny krátkými úzkými chodbami. Jeskyně je vyvinuta převážně v metamorfovaných kalcitických dolomitech. Jeskyní dutiny nemají výraznou evidentní tektonickou kontrolu. Jeskyně má výrazné dynamické klimatické podmínky rozdílné v letním a zimním proudění vzduchu. Jeskyně je suchá, s periodickým skapem až nepatrným ronem. Průměrná teplota je 7,5 °C. Jeskyně je uzavřena masivní brankou bez průletu pro netopýry. Netopýři se do jeskyně v malém počtu dostávají malou výše položenou jeskyní Průlezná. Klastické sedimenty tvoří bloky a suť karbonátových hornin částečně cementovaných kalcitem ležící nad jílovitými a písčito-prachovitými jeskynímisedimenty. Jemnozrnný charakter sedimentů indikuje jejich infiltrační původ. Jejich stáří je na základě paleomagnetismu mladší než 773 ka. Mocnost sedimentů je v hloubené sondě více než 4,5 metrů. Speleotémyjsou zastoupeny běžnými gravitačními typy, sintrovými náteky a podlahovými sintry, jezírky s jeskynními perlami, korality a raftovými sintry. Jejich stáří je od 250 do 24 ka (radiometric U-seriesdating). Vývoj prostor probíhal v hlubokých freatických podmínkách postupně z bathyfreatické do epifreatické zóny výstupnými tlakovými pomalu proudícími vodami před středním Pleistocenem. Sedimenty krystalovaly od -250 ka do Holocénu. Trucovna representuje ojedinělý fenomém v celých Krkonoších díky morfologii a stratigrafii sedimentů. Jeskyně požívá ochrany ochranného pásma KRNAP a doporučujeme ochranu vyšší. Vchod je dostatečně zajištěn a návštěvy pouze pro výzkumné účely jsou limitovány.

Multi-proxy research of the Trucovna Cave, Krkonoše Mountains, northern Bohemia.
Abstract:
The Trucovna Cave at Horní Maršov village consists of a horizontal system of three chambers, 71 metres long, with preserved ceiling speleogens and a collapse of ceiling rocky plates. The chambers are connected by short, narrow passages. The cave is developed mostly in metamorphosed calcitic dolomites. Karst cavities show no evident tectonic control. The cave features dynamic climatic conditions with different regimes of summer and winter ventilations. It is dry, with drip or periodic surface film flows, and with the average internal temperature of 7.5 °C. The cave entrance is locked by a massive gate with no openings for bats; the bats appear in low numbers in the cave, entering through the higher-positioned Průlezná Cave. Clastic cave sediments consist of blocky scree of carbonate rocks, partly calcite-cemented, overlying clays with a weak sand-silt admixture. The fine-grained character of the sediments indicates their infiltration origin. They are younger than 773 ka (paleomagnetism). Their maximum thickness of ~4.5 m was encountered in an excavated pit. Speleothems are represented by common gravitational types, flowstones, calcite crusts, gours with cave pearls, corallites and rafts. Their age is from ~250 ka to ~24 ka (radiometric U-series dating). The original spaces developed in phreatic environments (from deeply phreatic or bathyphreatic to epiphreatic zones) by ascending, slow-moving groundwater before Mid Pleistocene. The cave sediments were deposited between ~773 ka and ~250 ka. Speleothems crystallized from ~250 ka to the early Holocene. The Trucovna Cave represents a unique site in the whole Krkonoše Mountains due to its morphology and stratigraphy of cave sediments. With respect to the fact that the cave is situated only within a lower-rank protection zone of the Krkonoše National Park, we recommend a higher level of protection. The entrance is secured to a sufficient degree. Visits of the cave should be limited to research activities only.


Krakonošova jeskyně v Horních Albeřicích v Krkonoších soubor pdf (velikost 2,32 MB)

Krakonošova jeskyně je dlouhá 150 m a denivelace je 38 m (hloubka -31). Je vyvinutá v krystalických vápencích až dolomitických krystalických vápencích s lokální brekciovitou texturou. Jeskyni tvoří různě široká a různě vysoká strmě upadající prostora na zlomové ploše směru SSV-JJZ. Krátké odbočky jsou vyvinutyna poruchách kolmých. Dno jeskyně a odbočky jsou ucpány jemně písčitým prachem se štěrčíkovitou a písčitou příměsí. Sekundární výzdobu tvoří drobné krápníkové formy, sintrové náteky a tenké zvětralé podlahové kůry. Krystalizace datovaného stalagmitu probíhala v posledním glaciálním maximu (LGM) a skončila ke konci vistulského zalednění. Jeskyně představuje relikt hlubokého freatického kolena.

Krakonošova Cave at Horní Albeřice in the Krkonoše Mts.
Abstract:
The cave is 150 m long with height difference of 38 m (depth of 31 m). It is developed in crystalline limestones to dolomitic limestones with local brecciated texture. The principal corridor is steep with variable width and follows NNE-SSW-trending fault line. Short side passages are developed along perpendicular fissures. The cave bottom is covered fine-grained sandy silt with some sandy and gravel admixture. Speleothems are represented by tiny stalactites and stalagmites, crusts and thin weathered flowstones. Dated stalagmite crystallized during Last Glacial Maximum up to end of the Vistulian Glacial. The cave is a relic of deep phreatic loop.


Plán, řezy a rozvinutý profil Krakonošovou jeskyní soubor pdf (velikost 1.92 MB)

 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024