logo

 Česká speleologická společnost


  základní organizace 5-02 Albeřice

 O NÁS
   ÚVOD
   KONTAKTY
   POVZBUZENÍ OD DĚDEČKA
   LEDOVÉ ŠÍLENSTVÍ
   UŽITEČNĚ STRÁVENÁ SOBOTA
   SVÍTÍCÍ KRÁPNÍKY
   OWENSKÁ ZÁHADA

 OBŘÍ DŮL-GEOLOGICKÁ
 EXPOZICE KOVÁRNA

   TURISTICKÝ PROVOZ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   ZAHÁJENÍ PROJEKTU
   ZMÁHÁNÍ ŠTOLY PROKOP
   SKALNÍ ÚSEK ŠTOLY PROKOP
   KONSTRUKCE V TÉTO ŠTOLE
   UKONČENÍ PROJEKTU
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICKÁ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   BASIC INFORMATION english version
   FILMY
   FOTOGRAFIE
   PHOTOS english version
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 ALBEŘICE
   FOTOGRAFIE

 CELNÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 JESKYNĚ TRUCOVNA
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 KRAKONOŠOVA JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   FOTOGRAFIE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 MEDVĚDÍ JESKYNĚ
   ZÁKLADNÍ INFORMACE
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english

 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
   SPELEOLOG 1. STUPNĚ
   KONGRES 1989 BUDAPEŠŤ
   SPELEOSETKÁNÍ 1982
   SPELEOSETKÁNÍ 1986
   1. VS ČSS 1990
   JOSEFOVSKÁ STOKA II.
   LOUČEŇ -STOKY
   EXPEDICE KRN 85
   SPELEOFÓRUM 85

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST
   SEZNAM PUBLIKACÍ
   ODBORNÉ ČLÁNKYčesky english


  ODBORNÉ ČLÁNKY O JESKYNI TRUCOVNA

Přehled odborných článků s abstrakty v češtině a angličtině. Články jsou ve formátu pdf. Soubor se vám buď otevře ve vašem prohlížeči pdf, nebo se nabídne jeho stažení (podle nastavení vašeho prohlížeče).


Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších soubor pdf (velikost 800 kB)

Jeskyně Trucovna leží v malém lomu v Horním Maršově (okres Trutnov) v Krkonoších. vchod leží 858 m n.m., což je zhruba 20 m nad současnou úrovní Úpy. Geologicky je jeskyně situovaná v dolomitech až kalcitickýchdolomitech.Jeskyně je 11 m dlouhá, 3-5 m široká a více než 2 m vysoká. Hlavní zlom protíná jeskyni ve směru 100/65. Opad stropních desek je podmíněn kombinací foliačních ploch 100/65 a puklin 320/30. Speleotémy jsou obvyklé a rozmístěné po celé jeskyni. Největší stalaktity jsou 30 centimetrů dlouhé. Všechny jsou zdevastované. Dutiny, maximálně 5 centimetrů velké se vyskytují mezi spadlými stropními bloky a jsou vyplněny lístečkovými sintry. Tyto sintry jsou okolo 1 milimetrů mocné a je mezi nimi opakující se interval 1-3 milimetry. Tyto sintry jsou částečně jemně rekrystalované. Teplota v jeskyni silně kolísá a je závislá na směru proudění. Kouřovou zkouškou bylo prokázáno spojení s malou o 20 metrů výše ležící jeskyní. V jeskyni lze rozeznat dvě vývojové fáze. Vznik prostory je spojen s první fází svázanou s vývojem terasy řeky Úpy. Tato fáze proběhla v mělké fratické zóně v době středního Pleistocénu. Opad stropních bloků proběhl v druhé fázi a současně probíhala tvorba sekundární výzdoby.

The Cave Trucovna in the East part of Krkonoše Mts.
Abstract:
Abstract The cave Trucovna is situated in a small quarry at Horní Maršov in the Krkonoše Mts. (Trutnov district).The sea level of the entrance is 585 meters a.s.l., that is 20 meters above the recent level of the Úpa River. Geologically, the cave is situated in dolomite to calcareous dolomite. The cave is 11 meters long, 3-5 meters wide and more than 2 meters high. The main fault runs across the cave in 100/65 direction. Falling of ceiling slabs isdeterminated by foliation planes 100/65 in combination with joints 320/30. Speleotems is common everywhere within the cave, the longest stalactites having more then 30 centimeters. Everything has been devastated. Cavities max. 5 centimeters large, occuringamongthefallingdownblocks, are infilled by leaf-like sintre. Thin layers of sinter, about 1 milimeters thick, are arranged in 1- 3 milimeters intervals many times repeated. This sintere layers are finelly recrystallized.The oscilations of temperature in the cave are large and temperatur is depending on the direction of air-flow. The connection with a small cave, lying 20 meters higher, has been confirmed of by smoke-proof.Two phases in development of the cave been recognized. The arise of room of the cave (the main period of karsting proces) coresponds to the first phase. It is obviously connected with the development of the Úpa River terrace. This phase corresponds to the shallow phreatic hydrological zone of the Middle Pleistocene. The collaps of the cave occured during the second phase of develompent of the cave. The secondary decorations started to form in the same time.
Vodovodní jeskyně v Krkonoších. soubor pdf (velikost 5,38 MB)

Vodovodní jeskyně v Horním Maršově ve východních Krkonoších je 17 m dlouhá, částečně odlámaná jednoduchá dutina vytvořená v krystalických kalcitických dolomitech. Na stropě jsou na poruše 240/40 velmi dobře vyvinuté stropní kapsy, hrnce a proudové facety indikující výstupný pohyb tlakových vod. Jeskyně vznikala v hluboké freatické zóně.

Vodovodní jeskyně cave in the Krkonoše Mts.
Abstract:
Vodovodní jeskyně Caveat Horní Maršov in the Eastern Krkonoše Mts is a simple, partly quarried cavity 17 metres long, formed in crystalline calcitic dolomites. Perfectly developed ceiling pockets, potholes and flow-induced scallops, indicating upward movemen to fpressurized water, are present on a fracture 240/40° in theceiling. The cave originated in a deep phreaticzone.
Komplexní výzkum jeskyně Trucovny v Krkonoších. soubor pdf (velikost 4,45 MB)

Jeskyni Trucovnu v Horním Maršově tvoří horizontální systém tří dómů celkem 71 metrrů dlouhý se zachovalými stropními speleogeny a opadanými stropními deskami. Dómy jsou propojeny krátkými úzkými chodbami. Jeskyně je vyvinuta převážně v metamorfovaných kalcitických dolomitech. Jeskyní dutiny nemají výraznou evidentní tektonickou kontrolu. Jeskyně má výrazné dynamické klimatické podmínky rozdílné v letním a zimním proudění vzduchu. Jeskyně je suchá, s periodickým skapem až nepatrným ronem. Průměrná teplota je 7,5 °C. Jeskyně je uzavřena masivní brankou bez průletu pro netopýry. Netopýři se do jeskyně v malém počtu dostávají malou výše položenou jeskyní Průlezná. Klastické sedimenty tvoří bloky a suť karbonátových hornin částečně cementovaných kalcitem ležící nad jílovitými a písčito-prachovitými jeskynímisedimenty. Jemnozrnný charakter sedimentů indikuje jejich infiltrační původ. Jejich stáří je na základě paleomagnetismu mladší než 773 ka. Mocnost sedimentů je v hloubené sondě více než 4,5 metrů. Speleotémyjsou zastoupeny běžnými gravitačními typy, sintrovými náteky a podlahovými sintry, jezírky s jeskynními perlami, korality a raftovými sintry. Jejich stáří je od 250 do 24 ka (radiometric U-seriesdating). Vývoj prostor probíhal v hlubokých freatických podmínkách postupně z bathyfreatické do epifreatické zóny výstupnými tlakovými pomalu proudícími vodami před středním Pleistocenem. Sedimenty krystalovaly od -250 ka do Holocénu. Trucovna representuje ojedinělý fenomém v celých Krkonoších díky morfologii a stratigrafii sedimentů. Jeskyně požívá ochrany ochranného pásma KRNAP a doporučujeme ochranu vyšší. Vchod je dostatečně zajištěn a návštěvy pouze pro výzkumné účely jsou limitovány.

Multi-proxy research of the Trucovna Cave, Krkonoše Mountains, northern Bohemia.
Abstract:
The Trucovna Cave at Horní Maršov village consists of a horizontal system of three chambers, 71 metres long, with preserved ceiling speleogens and a collapse of ceiling rocky plates. The chambers are connected by short, narrow passages. The cave is developed mostly in metamorphosed calcitic dolomites. Karst cavities show no evident tectonic control. The cave features dynamic climatic conditions with different regimes of summer and winter ventilations. It is dry, with drip or periodic surface film flows, and with the average internal temperature of 7.5 °C. The cave entrance is locked by a massive gate with no openings for bats; the bats appear in low numbers in the cave, entering through the higher-positioned Průlezná Cave. Clastic cave sediments consist of blocky scree of carbonate rocks, partly calcite-cemented, overlying clays with a weak sand-silt admixture. The fine-grained character of the sediments indicates their infiltration origin. They are younger than 773 ka (paleomagnetism). Their maximum thickness of ~4.5 m was encountered in an excavated pit. Speleothems are represented by common gravitational types, flowstones, calcite crusts, gours with cave pearls, corallites and rafts. Their age is from ~250 ka to ~24 ka (radiometric U-series dating). The original spaces developed in phreatic environments (from deeply phreatic or bathyphreatic to epiphreatic zones) by ascending, slow-moving groundwater before Mid Pleistocene. The cave sediments were deposited between ~773 ka and ~250 ka. Speleothems crystallized from ~250 ka to the early Holocene. The Trucovna Cave represents a unique site in the whole Krkonoše Mountains due to its morphology and stratigraphy of cave sediments. With respect to the fact that the cave is situated only within a lower-rank protection zone of the Krkonoše National Park, we recommend a higher level of protection. The entrance is secured to a sufficient degree. Visits of the cave should be limited to research activities only.


 [ zpět ]  [ domů ] © webmaster  12.06.2024